Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024

Verze pro tisk |

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024

Střídmě je sestaven rozpočet města Česká Lípa na rok 2024, který schválili zastupitelé na svém lednovém jednání. Počítá se s pokračováním velkých investičních akcí, ale také s úplně novými, myslí se na údržbu města i na podporu spolků, klubů a sociálních služeb v rámci dotačních programů. Společně s rozpočtem zastupitelé schválili i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2027.

Výdaje včetně sumy určené k dofinancování jsou stanoveny ve výši 1 miliarda 225 milionů korun, tj. o 98 milionů méně než v loňském roce. Příjmy jsou stanoveny ve výši 1 miliarda 85 milionů korun, tj. o cca 40 milionů více než v loňském roce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí necelých 141 milionů korun, město tento rozdíl pokryje z vlastních zdrojů, částečně z investičního fondu a částečně z našetřených peněz z minulých let.

Stejně jako v loňském roce schvalujeme rozpočet až v lednu. Tento postup jsme před rokem zvolili kvůli nejasným cenám energií, materiálů a služeb a vyplatilo se počkat. V letošním roce jsme pro změnu čekali na schválení státního úsporného balíčku a státního rozpočtu. Díky tomu se nám podařilo sestavit reálný rozpočet, který odpovídá realitě a tomu, co jsme schopni v tomto roce proinvestovat. Rozpočtové provizorium tedy trvalo jen necelý měsíc, chod města nebyl nijak ohrožen a nyní se můžeme pustit do přípravy nových investic, oprav i akcí,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Na běžné výdaje má město Česká Lípa v roce 2024 připraveno celkem 909 mil. Kč, což je o 4 mil. Kč méně, než v roce 2023. Na investice chce město vynaložit celkem 316 mil. Kč, což je zhruba o 100 mil. Kč méně než v loňském roce. Největší investicí (130 mil. Kč) je v letošním roce dokončení stavby venkovního koupaliště v Dubici. Druhou nejnákladnější investicí (30 mil. Kč) je start rekonstrukce Kounicova domu. Peníze (15 mil. Kč) jsou v rozpočtu připravené také na lokalitu Stará Lípa, kde by se město chtělo konečně pustit do stavby kanalizace, stejná částka je pak v rozpočtu připravená také na opravu opěrné zdi v Jáchymovské ulici.

V letošním roce bychom se chtěli pustit také do rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště na městském stadionu, řada by měla přijít i na opravu lávky v ulici 28. října, která je důležitou spojnicí mezi centrem města a sídlištěm Špičák. Chtěli bychom připravit projekt na rekonstrukci Jiráskovy ulice, na řadu by měla přijít i odsunutá rekonstrukce přízemí kulturního domu Crystal,“ vyjmenovala starostka města Jitka Volfová.

V plánu jsou samozřejmě také opravy škol a školek. „Chtěli bychom pokračovat v opravě střechy na základní škole Pátova, střechu plánujeme opravit také v mateřské škole Nerudova a základní škole Partyzánská. Pokračovat chceme ve výměně oken na základní škole Dr. Miroslava Tyrše a připravená je také další etapa oprav WC na základní škole 28. října. V letošním roce se chceme také pustit do přípravy projektu kompletní rekonstrukce základní školy Sever a základní a mateřské školy Jižní, které to opravdu nutně potřebují,“ doplnil místostarosta města Martin Brož.

Kromě investic ale město samozřejmě myslí také na běžnou údržbu města. Na opravy komunikací a chodníků je v rozpočtu připraveno 24,4 mil. Kč, tedy podobná částka jako v loňském roce. I přes znovuzavedení poplatku za odpad je v rozpočtu na odpadové hospodářství vyčleněna částka o 7,6 mil. Kč vyšší než v loňském roce, konkrétně 75,4 mil. Kč. Naopak částka na zajištění městské hromadné dopravy se oproti loňskému roku navýšila jen o dva miliony, a to na 72 milionů korun. Pomalejšímu navýšení pomohlo vyšší jízdné, které v České Lípě platí od 1.1.2024. Výrazně, o 6,5 mil. Kč však narostl příspěvek města na dopravní obslužnost kraje. „V předchozích letech město Libereckému kraji platilo jen milion korun na základě smlouvy, jejíž platnost ale v loňském roce skončila. Nyní chce kraj příspěvek výrazně vyšší. Do rozpočtu jsme zahrnuli celou částku, ačkoli se budeme snažit ještě výši příspěvku změnit,“ upřesnil místostarosta města Jakub Mencl.


 

Českolipští zastupitelé schválili dotační programy pro letošní rok

Necelých třicet milionů korun, o 550 tis. Kč méně, než v loňském roce, je na rok 2024 připraveno v 11 dotačních programech města. Deset z nich zastupitelé schválili na svém lednovém jednání, dotační program na podporu zdravotních služeb bude vyhlášen později.

Oproti loňskému roku došlo v rámci dotačních programů k několika změnám. Vznikl jeden zcela nový, dva z nich se přejmenovaly a navíc, zastupitelé na svém lednovém jednání schválili aktualizaci směrnice č. 1/2022 „Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa“, která je účinná od 31. ledna 2024. Směrnice byla uvedena do souladu s platnou legislativou, zapracovány byly také dílčí změny, které ukázala praxe v předchozích letech. Žadatelé by se tedy měli před podáváním žádostí s aktualizovanou směrnicí seznámit.

Žádosti do dotačních programů budou moci žadatelé podávat od 11. do 25. března, dotace se pak budou přidělovat na květnovém jednání 6. května 2024.

Dlouhodobě se nám daří držet finanční prostředky, které jsou připravené v dotačních programech města, na stejné úrovni, či je mírně zvyšovat, což považuji za správné. V letošním roce se navíc podařilo do programu na podporu registrovaných sociálních služeb zakomponovat i prostředky, které získáme v rámci systému spolufinancování od obcí, které se do systému zapojily. Také jsme vyčlenili jeden nový dotační program, a to program na podporu vyloženě volnočasových aktivit pro naše občany. Věřím, že žadatelé nového dotačního programu plně využijí,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Dotační program v oblasti vzdělávání
částka: 400 tis. Kč, stejně jako v roce 2023
maximální výše dotace: 50 000,- Kč
kategorie: vzdělávací aktivity pro děti a mládež (300 tis. Kč), vzdělávání dospělých (100 tis. Kč)
V rámci tohoto programu město podporuje aktivity vedoucí k rozvoji znalostí a vědomostí, schopností a sociálního cítění dětí a mládeže a také znalostí a vědomostí dospělých od 60 let věku.

Dotační program pro oblast prevence kriminality
částka: 250 tis. Kč, stejně jako v roce 2023
maximální výše dotace: 70 000,- Kč
kategorie: celoroční činnost, krátkodobé jednorázové akce
V rámci tohoto programu budou podporovány především projekty a činnosti, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů.

Dotační program pro oblast sociální
částka: 1,1 mil. Kč, stejně jako v roce 2023
kategorie: celoroční činnost, maximální výše dotace není stanovena.
V rámci programu chce město podporovat subjekty, které chtějí přispět ke zlepšení nepříznivých sociálních situací občanů města Česká Lípa mimo rámec registrovaných sociálních služeb. Cílem je zvyšování kvality činností a aktivit vedoucích k řešení nepříznivých sociálních situací obyvatel města, k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin. Oproti loňskému roku je možné žádat pouze na celoroční činnost, nikoli jednorázové volnočasové aktivity.

Dotační program na podporu sociálních služeb řešených v rámci spolufinancování sociálních služeb ORP Česká Lípa v roce 2024
částka: 8 mil. Kč, stejně jako v roce 2023, nicméně do finančních prostředků jsou navíc zahrnuté i finance (cca 3,283 mil. Kč), které město získá od 32 obcí v rámci ORP zapojených do spolufinancování sociálních služeb
kategorie: A) dotace na společné financování solidární sítě sociálních služeb, částka 5,6 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu města a vybraných příspěvků)
B) dotace na společné financování sítě sociálních služeb, částka 600 tis. Kč (hrazeno z vybraných příspěvků), pokud nebudou vybrány finanční prostředky komplet, přesunou se do kategorie A, maximální výše dotace pro tuto kategorii je 40tis. Kč na jednu sociální službu
C) dotace na financování místní sítě sociálních služeb, částka 1,8 mil. Kč (hrazeno z rozpočtu města Česká Lípa)
Každá kategorie má jasně specifikováno, kdo může být žadatelem, kritéria hodnocení i způsobilé výdaje.
V rámci tohoto programu se chce město podílet na částečné úhradě nákladů spojených s realizací základních činností sociálních služeb pro občany České Lípy a obcí ORP Česká Lípa, které se připojily ke společnému spolufinancování sociálních služeb.

Dotační program v oblasti životního prostředí
částka: 240 tis. Kč, stejně jako v roce 2023
maximální výše dotace: 40 000 Kč
Tento program si obecně klade za cíl zapojit mládež a širokou veřejnost do péče o životní prostředí.

Dotační program na obnovu architektonicky hodnotných nemovitostí na vybraném území města Česká Lípa
částka: 1,25 mil. Kč, o 550tis. Kč méně, než v roce 2023
maximální výše dotace: 250 000,- Kč (o 50tis. Kč více než v roce 2023)
minimální výše dotace: 21 000,- Kč (o 3tis. Kč více než v roce 2023)
spoluúčast: minimálně 30% (o 10% méně než v roce 2023) z celkových uznatelných nákladů na akci
nově je možné vypsat druhé kolo, pokud se nevyčerpají všechny dotační prostředky v prvním kole
jaké nemovitosti sem spadají: památkově hodnotné nemovitosti v městské památkové zóně a v ulicích Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem a nově i v ulicích Hrnčířská, 5. května, Bulharská, Konopeova, Dubická, Vohradského, Kozákova, Eliášova, Čs. armády, Mánesova a Barvířská.
na co mohu žádat: oprava, restaurování nebo výroba kopií původních historických oken, dveří, mříží, výkladců, předsíní, markýz, oprava, restaurování a doplnění historických fasád, oprava historických střešních konstrukcí a přeložení nebo výměna střešních krytin, provedení stavebně historického nebo restaurátorského průzkumu a zhotovení řemeslně a výtvarně pojatého vývěsního štítu nebo označení provozovny

Dotační program pro oblast kultury
částka: 1,65 mil. Kč, o 100tis. Kč méně než v roce 2023 (100 tis. Kč je převedeno na nový dotační program na podporu volnočasových aktivit)
kategorie: celoroční činnost (1,4 mil. Kč), kulturní akce (250tis. Kč)
Cílem tohoto dotačního programu je podpora činnosti kulturních organizací, které umožňují nejen obyvatelům České Lípy vyžití v různých kulturních odvětvích a cílem je také podpořit organizátory kulturních akcí. V pravidlech letošního dotačního programu byly provedeny dílčí změny. Kromě změny v alokované částce jde např. o změnu v podporovaných oblastech kultury. Z těchto oblastí byly vyjmuty literární a kulturně společenská oblast, přibyla naopak oblast výstavní.

Dotační program pro oblast cestovního ruchu
částka: 200 tis. Kč, stejně jako v roce 2023
Cílem dotačního programu v oblasti cestovního ruchu je podporovat činnosti, které si kladou za cíl zvýšit atraktivitu České Lípy pro domácí i zahraniční turisty a motivovat je, aby u nás strávili více než jeden den.
V pravidlech letošního programu bylo provedeno několik změn, např. podpořené aktivity musí být provozovány pouze na území města Česká Lípa, nikoli českolipského regionu.

Dotační program pro oblast sportu
částka: 15 mil. Kč, stejně jako v roce 2023
kategorie: podpora celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně sportovce do 19 let (10 mil. Kč, stejně jako v roce 2023)
podpora realizace sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa (500 tis. Kč, stejně jako v roce 2023)
podpora výrazné reprezentace sportovních kolektivů v kategorii dospělých (3,2 mil. Kč, stejně jako v roce 2023)
podpora sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých (1,25 mil. Kč, snížení o 50tis. Kč oproti roku 2023)
podpora sportovců jednotlivců dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců (50tis. Kč, nová kategorie)
Cílem je podpora uspokojování sportovních potřeb sportovních organizací se sídlem v České Lípě. I tento dotační program je schválen v upraveném znění oproti minulému roku, a to ve všech kategoriích.

Dotační program na podporu volnočasových aktivit
částka: 100 tis. Kč
kdo může žádat: právnická osoba provádějící volnočasovou aktivitu na území města s minimálně 12měsíční historií provozování volnočasové aktivity na území města Česká Lípa
maximální výše dotace: 20 tis. Kč, každý subjekt může podat jen jednu žádost
na co mohou žádat: pronájem zábavních atrakcí, propagace, zajištění techniky, věcné ceny, zdravotní a pořadatelská služba, spotřební materiál
termín: 11. března - 10. května, dotace se budou schvalovat na červnovém jednání zastupitelstva
Účelem nově zřízeného dotačního programu je podpora spolkového života a provozování volnočasových aktivit pro občany města


 

Město opraví schody u kostela Narození Panny Marie

Katastrofa, ostuda, nebezpečí pro chodce. Takto jsou občany často označované schody u kostela Narození Panny Marie na Palackého náměstí v České Lípě. Schody jsou v havarijním stavu a nutně potřebují opravit. Až doteď neumělo město v této situaci pomoci, protože schody nebyly v jeho majetku. Zastupitelé však na lednovém jednání schválili bezúplatné nabytí těchto pozemků do majetku města. Schody se tak dočkají opravy.

Město s církví dlouhodobě jednalo o opravě schodů, na celkovou rekonstrukci však církev neměla finanční prostředky. Bylo by tedy nutné opravovat schody po etapách. „Schody před kostelem Narození Panny Marie používají denně stovky Českolipanů. Jsem proto ráda, že se podařilo schody získat do majetku, díky čemuž budeme moci schody opravit a zvelebit celý prostor. Jednáme zároveň také o odkupu části chodníku u podchodu do ulice 28. října, který je též v katastrofálním stavu. V letošním roce již máme v rozpočtu připravené finanční prostředky na odkup, protože ani tento chodník nebyl v majetku města. Věřím, že se vše povede a na místě nyní nevzhledného koutu našeho města vznikne krásný prostor,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Město od Římskokatolické církve získalo něco málo přes 1700 m2, tedy nejen prostor schodů a místo před vchodem do kostela, ale také celé jeho okolí. V plánu tak je nejen opravit samotné schody, ale zvelebit celý prostor, a to včetně opravy navazujícího chodníku. Společně s bezúplatným nabytím pozemků město získá také projektovou dokumentaci na opravu. Zároveň ale musí za cca 370 tis. Kč odkoupit materiál, který již církev objednala na první zamýšlenou etapu oprav.


 

Začaly přípravy na 9. ročník závodu City Cross Run & Walk

Největší sportovní událostí roku je v České Lípě bezpochyby běžecký závod City Cross Run & Walk, který město pořádá ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sport. Devátý ročník této sportovní akce se již chystá, závod je naplánovaný na tradiční poslední zářijovou sobotu, která v letošním roce vychází na svátek 28. září. Start a cíl závodu bude opět na náměstí T.G.M.

City Cross Run je již tradiční sportovní akce s bohatým doprovodným programem, na které se nenudí ani ti, kteří zrovna neměří své síly na běžeckých tratích, ale přijdou se podívat na náměstí T.G.M., kde fandí všem závodníkům. Tento formát akce bychom chtěli udržet i pro letošní rok. Běžci se tak mohou těšit na všechny závodní tratě, které jsme měli v minulém roce, samozřejmostí je také procházka, rodinný běh a školní štafety,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Pro závodníky tak budou připravené běžecké tratě na 3, 7 a 21 km, sedmikilometrová procházka, kilometrový rodinný běh a také školní štafety na 7x1km pro 1. a 2. stupně základních škol. V loňském roce bylo do všech závodů registrováno celkem 745 závodníků. Největší počet, více než 200 závodníků, se postavil na start sedmikilometrového závodu.

V rámci příprav chceme navázat na vše dobré, co se osvědčilo v předchozích ročnících. Samozřejmě jsme si ale vědomi, že je vždy co zlepšovat. Připravili jsme proto anketu, kde se budeme ptát na nejrůznější detaily ohledně organizace závodu. Anketu zveřejníme během února na webu města i Sportu. Budeme rádi, když si občané, ať už běžci, rodinní příslušníci či fanoušci najdou čas a anketu nám vyplní. Jejich postřehy pro nás budou velmi cenné a předem za ně děkujeme,“ doplnil českolipský místostarosta Jakub Mencl.


 

V České Lípě 1. února 2024

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru