N. Bor odkoupí pozemek za ČEZ výměnou za podzemní vedení 110 kV

Verze pro tisk |

Pokud ČEZ Distribuce, a.s. přistoupí na variantu podzemního vedení velmi vysokého napětí 110 kV přes novoborskou část Arnultovice, je město Nový Bor ochotné odkoupit soukromou nemovitost, která leží na trase vedení. Rozhodli o tom zastupitelé města na svém lednovém jednání.

„Jde o reakci na postup investora při veřejném projednávání závěrů dokumentace EIA, jež posuzovala vliv stavby na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz, v polovině letošního ledna v Okrouhlé. Na něm se zástupci skupiny ČEZ odmítli zabývat původní, a pro nás jedinou přijatelnou, variantou kabelového vedení v zemi, která je jako jediná v souladu s naším územním plánem a nadřízeným dokumentem Zásady územního rozvoje Libereckého kraje,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. 

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, která se dotýká přímo Arnultovic, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny prochází v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru. „Navržené nadzemní trasy jsou rovněž v rozporu s novelou zákona z ledna 2018, podle níž se elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší v zastavěném území umisťují nad zem. Tato změna neplatí pro vedení distribuční soustavy 110 kV,“ uvedl Jaromír Dvořák. 

Nový Bor všechny tři nadzemní varianty odmítá, což podpořili zastupitelé města několika přijatými usneseními. Hlavními argumenty jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Proto, abychom podpořili podzemní variantu, jsme ochotní převzít břemeno za investora a jednat s vlastníky soukromé nemovitosti, která leží v její trase, o odkoupení za tržní cenu,“ doplnil Jaromír Dvořák.

 

Nahoru