Českolipským pedagogem roku 2019 je Jaroslava Letáková

Verze pro tisk |

Již více než deset oceňuje Město Česká Lípa u příležitosti Dne učitelů práci pedagogů z českolipských škol a školek. Na slavnostní předání čestného titulu Českolipský pedagog roku zve město všechny nominované pedagogy, z nichž vybere jednoho, který se může pyšnit titulem pedagog roku. V letošním roce padla volba na Mgr. Jaroslavu Letákovou ze ZŠ Slovanka, která byla vybrána z celkem 15 nominovaných. Čestný titul jí starostka společně se všemi členy vedení města předala ve čtvrtek 28. března v 17:00 hodin ve Ville Hrdlička.

„Pedagogové hrají v životech nás všech velmi důležitou roli. Často jen na nich záleží, zda budeme mít školu rádi a budeme se studiu věnovat, nebo ne. Samotní pedagogové pak věnují své práci mnoho energie a volného času. Je třeba si jich za jejich práci vážit a veřejně jim poděkovat. Proto zveme na předávání ocenění všechny nominované, protože už jen nominace je důvod k ocenění. Je nesmírně těžké ze všech kvalitních pedagogů vybrat jednoho. Letos padla volba na paní učitelku Letákovou ze ZŠ Slovanka především pro její neutuchající pozitivní přístup k takzvaně problémovým žákům,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Nominováni na letošní ocenění Českolipský pedagog roku byli:

Lenka Melichnová - Základní škola, Česká Lípa, Pátova
Paní Lenka Melichnová pracuje jako vychovatelka již od roku 1991. Zaměstnankyní Základní školy v České Lípě, ul. Pátova 406 se stala v roce 2006, nyní je ve funkci vedoucí vychovatelky.

Mgr. Dana Čechová – Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor ruský jazyk – výtvarná výchova. Ve školství pracuje od roku 1986, svou pedagogickou praxi začala na pražské základní škole. Od roku 2008 vyučuje na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě.

Mgr. Miroslava Mizerová - Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská
Miroslava Mizerová je učitelkou 1. stupně, tedy stupně vzdělávání, které dává žákům pevné základy pro jejich další rozvoj. Neučí však děti pouze číst, psát, počítat, orientovat se v záhadách přírody či rozumět historii. Učí zároveň děti pochopení, toleranci, základním pracovním návykům a formuje jejich osobnost jako nezaměnitelnou individualitu.

Milena Teplá - Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní
Působí v MŠ od září 2011 a od roku 2014 je zástupce ředitele pro MŠ. Paní učitelka je pracovitá, svědomitá, děti jí mají rády. Díky své praxi si s dětmi a dětem velmi dobře rozumí. Již řadu let pracuje s předškoláky, které velmi dobře připraví na jejich vstup do základní školy. Dětem se věnuje i po stránce logopedické.

Mgr. Marie Žalská - Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní
Učitelka II. stupně, aprobace - ČJ, dějepis. Na ZŠ Jižní nastoupila 1. 9.1977. V tento den byla škola slavnostně otevřena. Během celého svého působení na škole až do roku 2008 byla paní Marie skvělou učitelkou. Stále na ní vzpomínají její bývalí žáci. Byla přísná, náročná, ale spravedlivá. V žácích probouzela zájem o literaturu, četbu i historii. Mladším kolegům byla vždy ochotná pomoci a poradit. I po svém odchodu do důchodu pomáhala ve škole několik let za nemocné kolegy. 

Mgr. Lenka Reková - ZŠ, Česká Lípa, Školní
Paní učitelka pracuje na Severu již od roku 1997. Je to zkušená učitelka 1. stupně a patří bezesporu mezi nejlepší elementaristky nejen na Severu, ale i ve městě. Mezi dětmi je velice oblíbená. Přestože je přísná, dokáže se s dětmi zasmát a volbou vhodných metod dokáže svým žákům srozumitelnou a příjemnou formou předat spoustu informací. 

Bc. Jan Havlásek – ZŠ 28. října, Česká Lípa
Na Špičáku učí již šestým rokem - zeměpis, fyziku, informatiku a hlavně tělesnou výchovu a přitom dálkově studuje tělesnou výchovu a informatiku. Při výuce přírodovědných naukových předmětů (fyzika a zeměpis), dokáže zaujmout, protože používá moderní didaktické pomůcky - filmy, animace, modely i pokusy (hlavně šesťáci ho „žerou“). Výuka informatiky ho pak motivovala ke studiu této aprobace. Kreativitou nešetří ani při výuce tělesné výchovy, připravuje žáky na různé sportovní turnaje, které s nimi potom objíždí a získává přední umístění. Vede sportovní kroužek, o sportovních úspěších píše články na školní webové stránky, spoluorganizuje školní sportovní hry. Snad proto, že je muž, snad proto, že je mladý, snad proto, že je tělocvikář, je mezi žáky velmi oblíbený.

Mgr. Alena Hladoniková – ZŠ Lada, Šluknovská 2904, Česká Lípa
Paní Alena Hladoniková ukončila v roce 1971 Střední zdravotnickou školu a potom vykonávala povolání zdravotní sestry až do roku 1992. Tehdy se rozhodla pro velkou profesní změnu a jako učitelka nastoupila na ZŠ Šluknovská. Při zaměstnání si na pražské Karlově universitě doplnila vysokoškolské vzdělání o pedagogiku volného času, později učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ obor rodinná výchova – technická a informační výchova. Nyní již řadu let vyučuje na II. stupni, jejími předměty jsou přírodopis, rodinná výchova, český jazyk. Věnuje se dětem se specifickými poruchami učení a od roku 2001 je školním metodikem primární prevence.

Mgr. Alena Dohnalová – ZŠ Lada, Šluknovská 2904, Česká Lípa
Paní Alena Dohnalová vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem v letech 75 - 79. V průběhu své dlouholeté pedagogické praxe působila na několika českolipských základních školách: 1979 – 1983 ZŠ Jižní, 1983 – 1990 ZŠ Sever, 1990 – 2018 ZŠ Šluknovská. Vyučovala na I. stupni, na II. stupni český a německý jazyk, tělesnou výchovu, byla instruktorkou na lyžařských výcvikových kurzech. Přestože odešla do důchodu, chodí ochotně vypomáhat za nemocné kolegy. 

Marie Šplíchalová – ZŠ Lada, Šluknovská 2904, Česká Lípa
Paní Marie Šplíchalová vystudovala v letech 1977 - 1981 Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Svou pedagogickou praxi zahájila v roce 1981 jako vychovatelka v domově mládeže ve Vysokém Mýtě. V roce 1984 se přestěhovala do České Lípy a do roku 1994 pracovala jako vychovatelka školní družiny pod školským úřadem Česká Lípa. Od roku 1994 působí jako vychovatelka školní družiny na ZŠ Šluknovská, kde je od roku 2007 vedoucí vychovatelkou ŠD, která je oblíbenou a uznávanou odbornicí.

Petra Jandíková – Základní umělecká škola, Česká Lípa
Petra pracuje v českolipské ZUŠ 5 let. Vyučuje zpěv a vede pěvecký sbor Talent s projektem muzikálového divadla. Je vedoucí pěveckého oddělení. Sama je aktivní zpěvačkou, mimo jiné i v pražských muzikálech. Svojí srdečnou a aktivní povahou si dokázala získat nejen své žáky, ale i kolegy. Petra je vždy ochotná svým žákům, škole a našemu městu věnovat svůj čas a energii. V současné době připravuje se svými žáky nové muzikálové představení. Tím předchozím byl Dracula. Toto představení u veřejnosti sklidilo velký obdiv.

Mgr. Naděžda Vavrušková – Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa
V českolipském školství pracuje již 30 let. Vystudovala gymnázium v České Lípě a následně UJEP v Ústí nad Labem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Již po ukončení studia získala své první zaměstnání a současně i třídnictví na ZŠ 28. října v České Lípě, kde působila až do roku 2009. Od roku 2010 je třídní učitelkou na ZŠ Partyzánská v České Lípě. V roce 2014 se stala rovněž externí zaměstnankyní DDM Libertin jako vedoucí dramatického kroužku, ale především souboru mažoretek Adelline, které působí ve spolupráci s DDM Libertin již 5 let. Za tu dobu se Adelline rozrostly na 94 členů a mají celkem 5 věkově rozdílných kategorií. Mažoretky vede souběžně se svojí dcerou Adélou Vavruškovou a děvčata pod jejich vedením mají na svém kontě celou řadu ocenění, která získala na domácích, zahraničních i celosvětových šampionátech. 

Věra Poláková – MŠ, Severní 2214, Česká Lípa
Paní učitelka Věra Poláková působí v předškolním vzdělávání 41 let (od roku 1978).
V roce 1982 nastoupila do Mateřské školy Severní, kam se po mateřské dovolené v roce 1987 vrátila. Osud ji však zavál i do jiných předškolních zařízení. V září 2013 se vrátila do Mateřské školy Severní, kde si považují její svědomitost, spolehlivost a skromnost. Díky svému osobitému přístupu dokáže kladně ovlivnit dětskou osobnost.

Dana Plhalová - MŠ Bratří Čapků, Česká Lípa
Dana Plhalová nastoupila do této školky v roce 1992 jako provozní zaměstnankyně – školnice. Díky své píli, snaze a zájmu o pedagogickou práci absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a začala při zaměstnání studovat. Během studií pracovala ve speciální třídě nejprve jako asistent pedagoga a získávala postupně pedagogické zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií. V současnosti už působí jako paní učitelka ve třídě Kopretinek, kde jsou integrovány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým věnuje specifickou individuální péči.
Je velmi laskavá, empatická, vždy ochotna pomoci jak dětem, tak i všem kolegyním, rodičům a prarodičům. Je vstřícná, trpělivá a na první pohled z ní vyzařuje klid a optimismus.

Titul Českolipský pedagog roku 2019:

Mgr. Jaroslava Letáková

Již jednadvacet let působí jako zástupkyně ředitele na Základní škole Slovanka. Pedagogické profesi se však jako učitelka prvního stupně věnuje mnohem déle a to 37 let. Kromě prvních dvou let, kdy působila na základní škole v Čáslavi, zůstala po celý čas věrná Slovance, kde si své kolegyně velice považují za vysokou odbornost, neúnavnou pracovitost a pochopení pro dětskou duši.
V průběhu času prošly jejími třídami tisícovky dětí. Mnoho z nich jsou dnes již dospělí lidé a tvoří dost značnou část obyvatel našeho města. Většina bývalých žáků nejenže s láskou a vděčností na paní učitelku Letákovou vzpomíná, ale byla na celý svůj život hluboce ovlivněna jejím pozitivním přístupem a neúnavným působením, které se nikdy neomezovalo jen na vzdělání a učení, ale i na vštěpování morálních zásad, čestného, zodpovědného a ohleduplného přístupu k životu. Paní Letáková je živoucím příkladem pedagoga, který své povolání povýšil na celoživotní poslání.
Její vynikající pedagogické schopnosti se odráží zejména v práci s integrovanými žáky. Obdivuhodně zvládá i problematické sociální vztahy a kontakty s dětmi i rodiči, což oceňují také odborníci ze Speciálního pedagogického centra.
Na škole stála u zrodu celé řady nových vzdělávacích projektů - zavádění tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, inkluzivního vzdělávání, individuální péče o děti s tělesným postižením nebo specifickými poruchami učení. Na Slovance je koordinátorem řešení výchovných problémů a významná je rovněž její metodická činnost školního preventisty. Zasloužila se také o zavedení metodické pomoci a výuky českého jazyka pro cizince, kterým se svou osobitou laskavostí a nápaditostí pomáhá bořit jazykové bariéry.
Je nadšenou organizátorkou školních akcí. Ráda podporuje dětskou upřímnost, otevřenost a neustálou touhu po poznání. Jejím krédem je šťastné dítě a mottem jednoduché heslo: „Respektovat a být respektován“.


 

Nahoru